PolskiEnglish
Główna > Projekty 2012
 
Woda darem życia

PG 17 472
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej
„Woda darem życia”

 

Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 2 890,00 zł
Budżet całkowity: 5 083,00 zł
Wkład własny: 2 193,00 zł


Cele:
Celem głównym jest zbadanie i określenie stopnia eutrofizacji wód. Na podstawie otrzymanych wyników uświadomienie społeczności lokalnej stanu zanieczyszczenia potoku i wskazanie sposobów na jego poprawę.

 

Projekt zawiera:
1.  Badanie stopnia zanieczyszczenia;
2.  Usunięcie zanieczyszczeń fizycznych z potoku;
3.  Zestawienie i analiza wyników;
4.  Przedstawienie wyników społeczności lokalnej i wskazanie sposobów poprawy stanu wód.
 
Partnerzy:

Sołtys wsi Mochnaczka Wyżna , Piotr Pogrzeba , Rada rodziców, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Wyżnej, rodzice uczniów

 
Atlas wód mineralnych Muszyny, Krynicy i Tylicza

PG 17 473
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza
„Atlas wód mineralnych Muszyny, Krynicy i Tylicza”


Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 5 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 8 820,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 3 820,00

 

Cele:
Głównym celem projektu jest zapoznanie zainteresowanych z rozmieszczeniem źródeł wód mineralnych, punktów zdrojowych i pijalni wód na terenie Muszyny, Krynicy i Tylicza. Wydanie atlasu z lokalizacją źródeł zwiększy zainteresowanie wodami mineralnymi regionu
a w przyszłości przyczyni się do liczniejszego odwiedzania tych miejsc przez kuracjuszy, turystów oraz uczniów miejscowych szkół.
Do największych i najbardziej znanych źródeł należą Zdrój Główny w Krynicy oraz Zdrój Główny w Tyliczu. Wydanie atlasu wód mineralnych w wersji elektronicznej i drukowanej, darmowa dystrybucja w krynickich hotelach, pensjonatach i sanatoriach, a także pośród gości odwiedzających okolicę poprzez punkty Informacji Turystycznej.

 
Partnerzy:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza, Stowarzyszenie Almanach Muszyny, SCES w Tyliczu, Urząd Miejski w Krynicy Zdroju

 
Żegiestów Zdrój - uzdrowisko wodą pisane

PG 17 474

Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa
„Żegiestów Zdrój- uzdrowisko wodą pisane”

 

Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 4 750,00 zł
Budżet całkowity projektu: 7 675,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 2 925,00 zł
 

Cel:
Wydanie w nakładzie ok. 500 egz. ilustrowanego albumu poświęconemu historii uzdrowiska Żegiestów Zdrój, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych źródeł wody mineralnej. Zebranie informacji dot. historii uzdrowiska – materiały pisane, przekazy ustne oraz fotografie. Opracowanie merytoryczne i graficzne albumu. Wydruk albumu o pojemności ok. 30-40 stron. Kolportaż w latach następnych.


Partnerzy:

Fundacja – Rewitalizacja Uzdrowiska Żegiestów Zdrój, Redakcja Almanachu Muszyny, Szkoła Podstawowa w Żegiestowie

 
Hej, bystra wodo! Wspólna woda-wspólne możliwości

PG 17 475

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce
„Hej, bystra wodo! Wspólna woda-wspólne możliwości”


Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 5 000 zł
Budżet całkowity projektu: 8 437 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 3 437zł

 

Cel:
Projekt jest kontynuacją, modyfikacją i rozbudowaniem ubiegłorocznego projektu m.in. o: wyprawy nad potok Muszynka, do ujęcia wody i do źródeł wody mineralnej w Muszynce. Wyprawę do przydomowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w gospodarstwie agroturystycznym w Muszynce. Spotkania szkoleniowe dla mieszkańców pt.„Chroń przyrodę swoją”- ochrona wody.„Woda- nieodłączny element zdrowej diety”. Warsztaty ekologiczno-edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów. Konkursy: fotograficzny i plastyczny.

 

Partnerzy:

Pracownicy szkoły, Społeczność lokalna, Rada Rodziców oraz nauczyciele i przedszkolaki oraz uczniowie ZSP, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Muszynka, Parafia.

 
U źródeł św. Kingi- kontynuacja zadania

PG 17 476

Stowarzyszenie Młodów-Głębokie
„U źródeł św. Kingi- kontynuacja zadania”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 14 000 zł
Budżet całkowity projektu: 24 670,94 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 10 670,94 zł

 

Cel:
Stworzenie dalszej części ścieżek (w tym również rowerowych) w celu ochrony i uwydatnienia miejscowej fauny i flory - bogaty świat płazów i gadów oraz ustawienie elementów małej architektury zapoznanie turystów z żywotem Św. Kingi, z którym historia tego miejsca i okolicy nieodłącznie się łączy. Poprawa czystości potoku Głęboczanka Zaaranżowanie miejsca widokowego w celu podziwiania panoramy Pasma Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej w Beskidzie Sądeckim.

 

Partnerzy:

Rada Sołecka, Urząd Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Wspólnota Gruntowa Sucha Struga, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, ZBNWM Spółdzielnia Pracy Piwniczanka, ZRĄB Wierchomla, Skalnik ZKB Barcice Górne. Park M,

 
Zagospodarowanie źródeł wody mineralnej

PG 17 477

Zarząd Osiedla Źródlana w Krynicy-Zdroju
„Zagospodarowanie grupy 5 źródeł wody mineralnej w obrębie os. Źródlana”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 25 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 31 875,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 6 875,00zł

 

Cel:
Zabezpieczenie grupy źródeł mineralnych przed dalszą degradacją oraz, udostępnienie terenu wokół źródełek do celów rekreacyjnych przez wykonanie dojść, odprowadzenia wód zalewających teren. Wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej – „mini pijalni” z ławami i stołami i zadaszeniami.
Zaangażowanie społeczności lokalnej, organizacji, instytucji do działań na rzecz rozwoju lokalnego. Promocja projektu, dziedzictwa wodnego poprzez wykonanie 5 tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, informacje na stronach internetowych partnerów projektu i artykuły prasowe w lokalnych mediach.


Partnerzy:

Burmistrz Krynicy-Zdroju, Zarząd Ogrodów Działkowych „Witaminka”, Stowarzyszenie KS „Źródlana” w Krynicy-Zdroju, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, Leśny Zakład Doświadczalny, Krynicka Organizacja Turystyczna, Szkoła Narciarska KrynicaSKI. Osoby prywatne wspierające realizację – mieszkańcy os. Źródlana.

 
Zagospodarowanie źródła Bradowiec

PG 17 478

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza
„Zagospodarowanie źródła Bradowiec”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 19 720,00 zł
Budżet całkowity projektu: 36 043,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 16 323,00zł

 

Cel:
Głównym celem projektu jest udostępnienie źródła wody mineralnej typu szczawa. Źródło Bradowiec jest drugim źródłem w Tyliczu po Zdroju Głównym pod względem wydajności. Wytyczenie
i oczyszczenie alejki doprowadzającej do źródła, obudowa ujęcia, wykonanie platformy widokowej oraz wykonanie dwóch tablic informacyjnych

 

Partnerzy:

SCES w Tyliczu, Urząd Miejski w Krynicy Zdroju , Firma dla Zdrowia spółka z o.o., Agroturystyka U Grzegorza, Pokoje Gościnne Azalia

 
Zagospodarowanie ujęcia wody

PG 17 479

Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju
„Zagospodarowanie ujęcia wody słodkiej u „stóp figury Matki Bożej w Obłazie” przy ul. Daszyńskiego w Piwnicznej-Zdroju”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 17 190,00 zł
Budżet całkowity projektu: 22 640,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 5 450,00 zł

 

Cel:
Celem głównym projektu jest utworzenie dwóch stanowisk do poboru wody, uporządkowanie terenu wokół nich, odwodnienie terenu oraz zbadanie składu wody z określeniem jej właściwości leczniczych. Uświadomienie młodzieży oraz mieszkańcom gminy jak ważna jest woda w życiu każdego. Działanie edukacyjne związane z poznaniem i ochroną zasobów i czystością wód w środowisku naturalnym - spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Piwniczna. Prace zawierać będą: remont poręczy, schodów w obrębie źródełka. Utworzenie dwóch stanowisk z misami oraz półki do poboru wody. Badanie jakości wody. Zamontowanie tablic, koszy, ławek. Przeprowadzenie konkursów wśród uczniów gimnazjum.

 

Partnerzy:

Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju, Zakład Butelkowania Wody Mineralnej w Piwnicznej- Zdroju, Uczniowie Gimnazjum w Piwnicznej, UMiG Piwniczna-Zdrój, Nadleśnictwo Piwniczna-Zdrój, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju , Rada Rodziców Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnzjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju, Proboszcz parafii., Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

 
Zielony brzeg Popradu

PG 17 480

Gmina Rytro w imieniu Rady Sołeckiej wsi Sucha Struga
"Zielony brzeg Popradu - zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Poprad w miejscowości Sucha Struga”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 14 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 24 870,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 10 870,00 zł

 

Cel:
Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska wodnego poprzez likwidację nadbrzeżnego wysypiska śmieci oraz zagospodarowanie brzegu rzeki Poprad. Oczyszczenie prawego brzegu rzeki Poprad na długość około 250m, rekultywacja i wywóz śmieci. Udostępnianie brzegu rzeki dla turystów i mieszkańców. Nasadzenie prawego brzegu gatunkami rodzimymi, zasianie trawą .

 

Partnerzy:

Sołtys i Rada Sołecka, mieszkańcy miejscowości Sucha Struga

 
Oczyszczenie i zagospodarowanie potoku Żegiestowskiego

PG 17481

Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie
„Oczyszczenie oraz zagospodarowanie otoczenia potoku Żegiestowskiego"


Dotacja: II stopnia

Kwota dotacji: 14 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 31 900,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 17 900,00 zł

 

Cel:
Oczyszczenie i zagospodarowanie ciągu potoku Żegiestowskiego w centrum wsi dla uzyskania przyjaznych dla ludzi miejsc wypoczynku i kontemplowania przyrody związanej z dziedzictwem wodnym i kulturowym. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości poprzez organizację kąpieliska i atrakcyjności szlaków turystycznych. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców. Nawiązanie do tradycji związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego.


Partnerzy:

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, Sołtys, Rada Sołecka, Rada Parafialna, mieszkańcy Żegiestowa, Zakład Surowców Skalnych – Wierchomla

 


KontaktMapa Strony