PolskiEnglish
Główna > Projekty 2012
 
Woda darem życia
There are no translations available.

PG 17 472
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej
„Woda darem życia”

 

Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 2 890,00 zł
Budżet całkowity: 5 083,00 zł
Wkład własny: 2 193,00 zł


Cele:
Celem głównym jest zbadanie i określenie stopnia eutrofizacji wód. Na podstawie otrzymanych wyników uświadomienie społeczności lokalnej stanu zanieczyszczenia potoku i wskazanie sposobów na jego poprawę.

 

Projekt zawiera:
1.  Badanie stopnia zanieczyszczenia;
2.  Usunięcie zanieczyszczeń fizycznych z potoku;
3.  Zestawienie i analiza wyników;
4.  Przedstawienie wyników społeczności lokalnej i wskazanie sposobów poprawy stanu wód.
 
Partnerzy:

Sołtys wsi Mochnaczka Wyżna , Piotr Pogrzeba , Rada rodziców, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Wyżnej, rodzice uczniów

 
Atlas wód mineralnych Muszyny, Krynicy i Tylicza
There are no translations available.

PG 17 473
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza
„Atlas wód mineralnych Muszyny, Krynicy i Tylicza”


Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 5 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 8 820,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 3 820,00

 

Cele:
Głównym celem projektu jest zapoznanie zainteresowanych z rozmieszczeniem źródeł wód mineralnych, punktów zdrojowych i pijalni wód na terenie Muszyny, Krynicy i Tylicza. Wydanie atlasu z lokalizacją źródeł zwiększy zainteresowanie wodami mineralnymi regionu
a w przyszłości przyczyni się do liczniejszego odwiedzania tych miejsc przez kuracjuszy, turystów oraz uczniów miejscowych szkół.
Do największych i najbardziej znanych źródeł należą Zdrój Główny w Krynicy oraz Zdrój Główny w Tyliczu. Wydanie atlasu wód mineralnych w wersji elektronicznej i drukowanej, darmowa dystrybucja w krynickich hotelach, pensjonatach i sanatoriach, a także pośród gości odwiedzających okolicę poprzez punkty Informacji Turystycznej.

 
Partnerzy:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza, Stowarzyszenie Almanach Muszyny, SCES w Tyliczu, Urząd Miejski w Krynicy Zdroju

 
Żegiestów Zdrój - uzdrowisko wodą pisane
There are no translations available.

PG 17 474

Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa
„Żegiestów Zdrój- uzdrowisko wodą pisane”

 

Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 4 750,00 zł
Budżet całkowity projektu: 7 675,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 2 925,00 zł
 

Cel:
Wydanie w nakładzie ok. 500 egz. ilustrowanego albumu poświęconemu historii uzdrowiska Żegiestów Zdrój, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych źródeł wody mineralnej. Zebranie informacji dot. historii uzdrowiska – materiały pisane, przekazy ustne oraz fotografie. Opracowanie merytoryczne i graficzne albumu. Wydruk albumu o pojemności ok. 30-40 stron. Kolportaż w latach następnych.


Partnerzy:

Fundacja – Rewitalizacja Uzdrowiska Żegiestów Zdrój, Redakcja Almanachu Muszyny, Szkoła Podstawowa w Żegiestowie

 
Hej, bystra wodo! Wspólna woda-wspólne możliwości
There are no translations available.

PG 17 475

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce
„Hej, bystra wodo! Wspólna woda-wspólne możliwości”


Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 5 000 zł
Budżet całkowity projektu: 8 437 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 3 437zł

 

Cel:
Projekt jest kontynuacją, modyfikacją i rozbudowaniem ubiegłorocznego projektu m.in. o: wyprawy nad potok Muszynka, do ujęcia wody i do źródeł wody mineralnej w Muszynce. Wyprawę do przydomowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w gospodarstwie agroturystycznym w Muszynce. Spotkania szkoleniowe dla mieszkańców pt.„Chroń przyrodę swoją”- ochrona wody.„Woda- nieodłączny element zdrowej diety”. Warsztaty ekologiczno-edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów. Konkursy: fotograficzny i plastyczny.

 

Partnerzy:

Pracownicy szkoły, Społeczność lokalna, Rada Rodziców oraz nauczyciele i przedszkolaki oraz uczniowie ZSP, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Muszynka, Parafia.

 
U źródeł św. Kingi- kontynuacja zadania
There are no translations available.

PG 17 476

Stowarzyszenie Młodów-Głębokie
„U źródeł św. Kingi- kontynuacja zadania”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 14 000 zł
Budżet całkowity projektu: 24 670,94 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 10 670,94 zł

 

Cel:
Stworzenie dalszej części ścieżek (w tym również rowerowych) w celu ochrony i uwydatnienia miejscowej fauny i flory - bogaty świat płazów i gadów oraz ustawienie elementów małej architektury zapoznanie turystów z żywotem Św. Kingi, z którym historia tego miejsca i okolicy nieodłącznie się łączy. Poprawa czystości potoku Głęboczanka Zaaranżowanie miejsca widokowego w celu podziwiania panoramy Pasma Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej w Beskidzie Sądeckim.

 

Partnerzy:

Rada Sołecka, Urząd Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Wspólnota Gruntowa Sucha Struga, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, ZBNWM Spółdzielnia Pracy Piwniczanka, ZRĄB Wierchomla, Skalnik ZKB Barcice Górne. Park M,

 
Zagospodarowanie źródeł wody mineralnej
There are no translations available.

PG 17 477

Zarząd Osiedla Źródlana w Krynicy-Zdroju
„Zagospodarowanie grupy 5 źródeł wody mineralnej w obrębie os. Źródlana”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 25 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 31 875,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 6 875,00zł

 

Cel:
Zabezpieczenie grupy źródeł mineralnych przed dalszą degradacją oraz, udostępnienie terenu wokół źródełek do celów rekreacyjnych przez wykonanie dojść, odprowadzenia wód zalewających teren. Wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej – „mini pijalni” z ławami i stołami i zadaszeniami.
Zaangażowanie społeczności lokalnej, organizacji, instytucji do działań na rzecz rozwoju lokalnego. Promocja projektu, dziedzictwa wodnego poprzez wykonanie 5 tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, informacje na stronach internetowych partnerów projektu i artykuły prasowe w lokalnych mediach.


Partnerzy:

Burmistrz Krynicy-Zdroju, Zarząd Ogrodów Działkowych „Witaminka”, Stowarzyszenie KS „Źródlana” w Krynicy-Zdroju, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, Leśny Zakład Doświadczalny, Krynicka Organizacja Turystyczna, Szkoła Narciarska KrynicaSKI. Osoby prywatne wspierające realizację – mieszkańcy os. Źródlana.

 
Zagospodarowanie źródła Bradowiec
There are no translations available.

PG 17 478

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza
„Zagospodarowanie źródła Bradowiec”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 19 720,00 zł
Budżet całkowity projektu: 36 043,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 16 323,00zł

 

Cel:
Głównym celem projektu jest udostępnienie źródła wody mineralnej typu szczawa. Źródło Bradowiec jest drugim źródłem w Tyliczu po Zdroju Głównym pod względem wydajności. Wytyczenie
i oczyszczenie alejki doprowadzającej do źródła, obudowa ujęcia, wykonanie platformy widokowej oraz wykonanie dwóch tablic informacyjnych

 

Partnerzy:

SCES w Tyliczu, Urząd Miejski w Krynicy Zdroju , Firma dla Zdrowia spółka z o.o., Agroturystyka U Grzegorza, Pokoje Gościnne Azalia

 
Zagospodarowanie ujęcia wody
There are no translations available.

PG 17 479

Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju
„Zagospodarowanie ujęcia wody słodkiej u „stóp figury Matki Bożej w Obłazie” przy ul. Daszyńskiego w Piwnicznej-Zdroju”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 17 190,00 zł
Budżet całkowity projektu: 22 640,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 5 450,00 zł

 

Cel:
Celem głównym projektu jest utworzenie dwóch stanowisk do poboru wody, uporządkowanie terenu wokół nich, odwodnienie terenu oraz zbadanie składu wody z określeniem jej właściwości leczniczych. Uświadomienie młodzieży oraz mieszkańcom gminy jak ważna jest woda w życiu każdego. Działanie edukacyjne związane z poznaniem i ochroną zasobów i czystością wód w środowisku naturalnym - spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Piwniczna. Prace zawierać będą: remont poręczy, schodów w obrębie źródełka. Utworzenie dwóch stanowisk z misami oraz półki do poboru wody. Badanie jakości wody. Zamontowanie tablic, koszy, ławek. Przeprowadzenie konkursów wśród uczniów gimnazjum.

 

Partnerzy:

Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju, Zakład Butelkowania Wody Mineralnej w Piwnicznej- Zdroju, Uczniowie Gimnazjum w Piwnicznej, UMiG Piwniczna-Zdrój, Nadleśnictwo Piwniczna-Zdrój, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju , Rada Rodziców Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnzjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju, Proboszcz parafii., Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

 
Zielony brzeg Popradu
There are no translations available.

PG 17 480

Gmina Rytro w imieniu Rady Sołeckiej wsi Sucha Struga
"Zielony brzeg Popradu - zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Poprad w miejscowości Sucha Struga”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 14 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 24 870,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 10 870,00 zł

 

Cel:
Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska wodnego poprzez likwidację nadbrzeżnego wysypiska śmieci oraz zagospodarowanie brzegu rzeki Poprad. Oczyszczenie prawego brzegu rzeki Poprad na długość około 250m, rekultywacja i wywóz śmieci. Udostępnianie brzegu rzeki dla turystów i mieszkańców. Nasadzenie prawego brzegu gatunkami rodzimymi, zasianie trawą .

 

Partnerzy:

Sołtys i Rada Sołecka, mieszkańcy miejscowości Sucha Struga

 
Oczyszczenie i zagospodarowanie potoku Żegiestowskiego
There are no translations available.

PG 17481

Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie
„Oczyszczenie oraz zagospodarowanie otoczenia potoku Żegiestowskiego"


Dotacja: II stopnia

Kwota dotacji: 14 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 31 900,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 17 900,00 zł

 

Cel:
Oczyszczenie i zagospodarowanie ciągu potoku Żegiestowskiego w centrum wsi dla uzyskania przyjaznych dla ludzi miejsc wypoczynku i kontemplowania przyrody związanej z dziedzictwem wodnym i kulturowym. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości poprzez organizację kąpieliska i atrakcyjności szlaków turystycznych. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców. Nawiązanie do tradycji związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego.


Partnerzy:

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, Sołtys, Rada Sołecka, Rada Parafialna, mieszkańcy Żegiestowa, Zakład Surowców Skalnych – Wierchomla

 


KontaktMapa Strony